Baptist
Contemporary
100 or less Members

Church Profile

Meeting Location
Join us this weekend!
620 S Garnett Rd
Tulsa, OK 74128
United States
Service Times
Sunday School: 9:00am-10:30am Sunday Service: 10:45am-12:00pm Wednesday Service: 6:00pm-8:00pm
(918) 232-0341
Rev. Charles CK Thao (Txooj Choj Thoj)

Our Mission

Oklahom Hmong Baptist Church yog ib tsevneeg sib koom siab uake los: - Pehawm Tswv Yexus uas yog peb tus Vajtswv - Cob thiab Qhia kom cov tswvcuab txawj ua Tswv Yexus tes haujlwm zoo - Txhawb cov tswvcuab kom muaj lub siab xyivfab ua lub neej zoo - Sib hlub kom cov tswvcuab muaj peevxwm mus hlub tau lwm tus thiab coj tau lawv los koom kev sib hlub uas yog Tswv Yexus yog tus Cawmseej. - Coj cov tswvcuab kom mus txog Tswv Yexus lub Ntuj Ceebtsheej - Xa Txoj Moo Zoo uas hais txog Tswv Yexus tau tuag theej neeg lub txhoj txhiv neeg lub txim thiab 3 hnub Nws kov yeej txoj kev tuag thiab sawv rov qab los muaj txojsia mus ib txhis lawm. Rau lub zejzog thiab mus kom kawg lub ntiajteb.

No Reviews

0

About Oklahoma Hmong Baptist Church

We are Hmong speaking and are brother and sister in the name of Jesus Christ. We are here to help the needs, the lost, and the one that are far from home. We are here to fulfill His Great Commission, which is make disciples of all nations and baptize them and teach them every things that He command us. To bring everyone home. A tradition and contemporary service (Peb yog Hmoob thiab qhuab qhiab ua lus Hmoob, thiab peb yog kwvtij nkaujmaum ntawm Tswv Yexus lub npe. Peb txoj kev ntshaw yog pab tus txomnyem, coj tus yuamkev, thiab cawm tus xav tau kev cawmdim kom muaj txoj kev kajsiab thiab txoj kev ciasiab. Peb txawm los ua kom The Great Commission tiav. Uas yog mus coj txhua haivneeg mus ua Yexus cov Thwjtim, muab lawv ua kevcai rausdej thiab cobqhia lawv txhuayam uas Yexus twb qhia rau peb lawm. Peb yog ib pawg pehawm Tradition thiab Contemporary. Caw koj thiab Tsev neeg tuaj koom peb. Ua tsaug ntau.)
Denomination / Affiliation: Southern Baptist Convention
Dress Style: casual
Average Age of Attendees: all-ages
Community Projects: 0-12

MINISTRIES AND GROUPS

Church Ministries
Kids
Youth
College
Singles
Men’s
Women’s
Sunday School
Adult
Groups and Public Services
Daycare
Counseling Services
Peb muaj kawm ntawv hmoob thiab muaj kawm txog kev ua ib tug thawjcoj zoo.

BELIEFS

Our beliefs is per SBC Faith and Message
Baptism: Older Children/adults
Eternal Security: Yes, Can Lose
Healing and Charismatic Gifts: Open But Cautious
We agree with these Doctrinal Statements: Apostles Creed

MAP

Oklahoma Hmong Baptist Church is a Baptist Church located in Zip Code 74128.

Church Profile Manager: Charles Thao